Senterledelse

Ledelses- og nettverksprosjektet er drevet av navpartnerne i fellesskap, og står for den daglige driften av senteret. Senterleder og senterkoordinator leder senteret i nært samarbeid med andre gruppeledere og koordinatorer i de ulike arbeidsgruppene, som tilsammen utgjør nettverksprosjektet. Arbeidsgruppene tilsvarer seks fokusområder: ledelse; samfunnsansvar; innovasjon og industrisamarbeid; utdanning og rekruttering (herunder forskerskolen); kompetanse og infrastruktur; og kommunikasjon.

Ledelse

Arbeidsgruppen for ledelse har som hovedoppgave å forvalte nav-node-nettverket, og å legge til rette for å stimulere integrering mellom de ulike forskningsprosjektene og aktiviteter i nettverksprosjektet til et velfungerende senter.

Samfunnsansvar

I Senter for digitalt liv Norge utføres forskningsprosjektene i et rammeverk av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI – etter den engelske termen «Responsible Research and Innovation»). Arbeidsgruppen for RRI skal jobbe med å bygge og vedlikeholde en nasjonal bioteknologisk RRI-infrastruktur og bidra til bedre integrering av RRI i DLNs forskerprosjekt.

Innovasjon og industrisamarbeid

Denne arbeidsgruppen tilrettelegger for innovasjon og verdiskapning fra senterets forskningsaktiviteter. Forskerprosjektene får støtte til å utvikle og ivareta en innovasjonskultur i forskningen. Kobling mellom livsvitenskap og digitale verktøy vil gi store muligheter, og det søkes å involvere interessenter innen digital bioteknologi i Norge (bl.a. bedrifter, forskningsinstitusjoner, teknologioverføringskontorer, innovasjons- og næringsklynger) slik at arbeidsgruppen kan bistå og tilrettelegge for mer samhandling og innovasjon innen dette voksende feltet.

Utdanning og rekruttering

Rekruttering av talentfulle unge forskere til transdisiplinær bioteknologisk forskning, skape et miljø for fremragende PhD utdanning, og bidra til videre karriereutvikling på postdoktornivå er viktig for Senter for digitalt liv Norge. For alle tre målene, vil det være et sterkt fokus på rekruttering, opplæring og karriereutvikling for kvinnelige forskere. En sentral oppgave for arbeidsgruppen Utdanning og Rekruttering er å drive Forskerskolen Digitalt liv Norge.

Kompetanse og infrastruktur

Det er et mål at senteret skal ligge i front på datahåndtering og analyse, både for eksperimentelle og beregningsorienterte deler av forskningen. Det er også ønskelig at ekspertise og infrastrukturer som utvikles i prosjektene utnyttes på best mulig måte. For å fremme dette skal det etableres dedikerte kompetanse- og infrastruktur- nettverk, bestående av nasjonale så vel som internasjonale miljøer. I tillegg vil det også arrangeres møter og workshops for utveksling av kunnskap og erfaringer mellom prosjektene og relevante kompetansemiljøer. Arbeidsgruppen vil bistå prosjekter i etablering og bruk av kunnskapsbaser slik at genererte data blir tilgjengeliggjort og kan utnyttes på best mulig måte.

Kommunikasjon

Det vil etableres en dialog for formidling og tilgang til senterets aktiviteter. Senterets virke skal utvikle seg i samspill mellom forskningen og samfunnet rundt. Videre skal det arbeides for etableringen av senterets identitet, nasjonale og internasjonale synlighet, og merkevarebygging. Arbeidsgruppens aktiviteter vil bli tett integrert med resten av nettverksprosjektet og forskningsprosjektene.

  • Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bli en del av senteret

Midlertidig stengt for søknader fra forskere og industri. PhD-studenter og postdoktorer kan bli medlemmer av forskerskolen.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet