Om senteret

Senter for Digitalt Liv Norge er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. Senteret drives i samarbeid mellom UiO, UiB og NTNU med støtte fra Forskningsrådet. Aktiviteten er organisert i et ledelses- og nettverksprosjekt, inkludert en forskerskole, og forskningsprosjekter. Senteret skal tilrettelegge for transdisiplinært samarbeid på tvers av institusjoner, faggrenser, og mellom ulike prosjekter. Senteret er sammensatt av prosjekter hvor vertsorganisasjonene utgjør nav- eller node-partnerne i nettverket.
 • Årsrapport
 • Organisasjon
 • DLNs styre
 • Senterledelse
 • Rådgivende organer

Organisasjon

Vekselvirkningene i senteret skjer mellom de ulike prosjektene og mot ledelses- og nettverksprosjektet. For å sikre inkludering og utveksling mellom alle nivå, er alle representert i senterets organisasjonsstruktur.

Forskning – Prosjektene leverer forskning og innovasjon i senteret, og er representert ved prosjektleder i prosjektlederforum. Prosjektenes vertsinstitusjoner er nav- og nodepartnere, samtlige er representert i partnerforum.

Les mer om forskningen i senteret

Senterledelse og daglig drift – Ledelses- og nettverksprosjektet utgjør daglig drift og ledelse i senteret. Prosjektet er delt inn i seks ulike fokusområder: ledelse; samfunnsansvar (RRI); innovasjon og industrisamarbeid; utdanning og rekruttering (herunder forskerskolen); kompetanse og infrastruktur; og kommunikasjon.

Styrende organer – Senterets styre har faste medlemmer fra de tre navpartnerne, to rullerende medlemmer fra nodepartnerne, samt to eksterne medlemmer. Senterledelsen er del av Ledelses- og nettverksprosjektet og rapporterer til styret.

Rådgivende organer - For å sikre inkludering og høy vitenskapelig kvalitet på arbeidet, er det etablert Vitenskapelig rådgivende komite, Partnerforum, og Prosjektlederforum som utgjør senterets rådgivende organer.

DLNs styre

Senter for Digitalt liv Norge har et lite og effektivt styre, og sikrer oppfølging av DLNs institusjonelle strategier og utvikling. Styret sørger for et overordnet perspektiv på senteret og skal jobbe for å trekke de ulike arbeidsgruppene i nettverksprosjektet sammen. DLNs styre består av en representant fra hver nav-partner, to representanter for node-partnere, og to representanter for industrien.
 • Finn-Eirik Johansen

  Styreleder

  Finn-Eirik Johansen er styreleder og representerer UiO i DLN styre. Ved UiO er han visedekan ved for forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har bakgrunn som professor i immunologi. Han er også styreleder i UiO:livsvitenskap.

 • Tor Grande

  Styremedlem

  Tor Grande representerer NTNU i DLN styre og er prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap, NTNU, og han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for materialteknologi siden 1997, hvor han også i en periode var instituttleder.

 • Eyvind Rødahl

  Styremedlem

  Eyvind Rødahl representerer UiB i DLN styre og er prodekan for forskning ved Det Medisinske Fakultet, UiB, og professor i medisin med spesialisering innen øyefaget.

 • Eli Aamot

  Styremedlem

  Eli Aamodt representerer nodene i DLN styre, og er konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi. Hun er opprinnelig kjemiker med lang erfaring fra prosjektledelse i Statoil og har i tillegg innehatt en rekke styreverv innen forsknings- og instituttsektoren.

 • Gerd Nilsen

  Styremedlem

  Gerd Nilsen er industrirepresentant i DLN styre. I ArcticZymes er hun leder for kundeprosjekter og strategisk produkt utvikling i ArticZymes. Hun har doktorgrad i bioteknologi og MBA.

 • Arne Smalås

  Dekan NT-fakultetet, UiT

  Arne Smalås er dekan ved NT-fakultetet, ved Universitetet i Tromsø. Hans forskningsinteresser er: •Makromolekylers struktur og funksjon •Det molekylære opphav til enzymers kuldeadaptasjon •Utvikling av enzymer for anvendelse •Bioprospektering

 • Emilie Lasson

  Styremedlem

  Emilie Lasson er industrirepresentant i DLNs styre. Hun er Chief Commercial Officer i Genetic Analysis AS. Hun har bred og internasjonal erfaring fra industrien og har jobbet med innovasjon og kommerisalisering i norsk bioteknologi. Hun har en doktorgrad i kjemi.

Senterledelse

Ledelses- og nettverksprosjektet er drevet av navpartnerne i fellesskap, og står for den daglige driften av senteret. Senterleder og senterkoordinator leder senteret i nært samarbeid med andre gruppeledere og koordinatorer i de ulike arbeidsgruppene, som tilsammen utgjør nettverksprosjektet. Arbeidsgruppene tilsvarer seks fokusområder: ledelse; samfunnsansvar; innovasjon og industrisamarbeid; utdanning og rekruttering (herunder forskerskolen); kompetanse og infrastruktur; og kommunikasjon.

Ledelse

Arbeidsgruppen for ledelse har som hovedoppgave å forvalte nav-node-nettverket, og å legge til rette for å stimulere integrering mellom de ulike forskningsprosjektene og aktiviteter i nettverksprosjektet til et velfungerende senter.

Samfunnsansvar

I Senter for digitalt liv Norge utføres forskningsprosjektene i et rammeverk av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI – etter den engelske termen «Responsible Research and Innovation»). Arbeidsgruppen for RRI skal jobbe med å bygge og vedlikeholde en nasjonal bioteknologisk RRI-infrastruktur og bidra til bedre integrering av RRI i DLNs forskerprosjekt.

Innovasjon og industrisamarbeid

Denne arbeidsgruppen tilrettelegger for innovasjon og verdiskapning fra senterets forskningsaktiviteter. Forskerprosjektene får støtte til å utvikle og ivareta en innovasjonskultur i forskningen. Kobling mellom livsvitenskap og digitale verktøy vil gi store muligheter, og det søkes å involvere interessenter innen digital bioteknologi i Norge (bl.a. bedrifter, forskningsinstitusjoner, teknologioverføringskontorer, innovasjons- og næringsklynger) slik at arbeidsgruppen kan bistå og tilrettelegge for mer samhandling og innovasjon innen dette voksende feltet.

Utdanning og rekruttering

Rekruttering av talentfulle unge forskere til transdisiplinær bioteknologisk forskning, skape et miljø for fremragende PhD utdanning, og bidra til videre karriereutvikling på postdoktornivå er viktig for Senter for digitalt liv Norge. For alle tre målene, vil det være et sterkt fokus på rekruttering, opplæring og karriereutvikling for kvinnelige forskere. En sentral oppgave for arbeidsgruppen Utdanning og Rekruttering er å drive Forskerskolen Digitalt liv Norge.

Kompetanse og infrastruktur

Det er et mål at senteret skal ligge i front på datahåndtering og analyse, både for eksperimentelle og beregningsorienterte deler av forskningen. Det er også ønskelig at ekspertise og infrastrukturer som utvikles i prosjektene utnyttes på best mulig måte. For å fremme dette skal det etableres dedikerte kompetanse- og infrastruktur- nettverk, bestående av nasjonale så vel som internasjonale miljøer. I tillegg vil det også arrangeres møter og workshops for utveksling av kunnskap og erfaringer mellom prosjektene og relevante kompetansemiljøer. Arbeidsgruppen vil bistå prosjekter i etablering og bruk av kunnskapsbaser slik at genererte data blir tilgjengeliggjort og kan utnyttes på best mulig måte.

Kommunikasjon

Det vil etableres en dialog for formidling og tilgang til senterets aktiviteter. Senterets virke skal utvikle seg i samspill mellom forskningen og samfunnet rundt. Videre skal det arbeides for etableringen av senterets identitet, nasjonale og internasjonale synlighet, og merkevarebygging. Arbeidsgruppens aktiviteter vil bli tett integrert med resten av nettverksprosjektet og forskningsprosjektene.
 • Roger Strand

  Gruppeleder Samfunnsansvar (DLN), Professor (UiB)

  E-post: roger.strand@uib.no

  Gruppeleder Samfunnsansvar ved Senter for Digitalt Liv Norge. Ekspert på Responsible Research and Innovation (RRI).

  Se profil

 • Liv Eggset Falkenberg

  Koordinator Utdanning og rekruttering (DLN), Seniorrådgiver (NTNU)

  E-post: liv.falkenberg@ntnu.no
  Telefon: +47 918 29 187

  Koordinator for Forskerskolen Digitalt Liv Norge. Ansvar for daglig drift, arrangement, og kontakt med medlemmer og kursansvarlige.

  Se profil

 • Marie Hjelmseth Aune

  Senterkoordinator (DLN), Seniorrådgiver (NTNU)

  E-post: marie.hjelmseth@ntnu.no
  Telefon: 997 48 664

  Marie leder koordinatorteamet i tillegg til initiering og oppfølging av faglig virksomhet innen senteret inkludert kommunikasjon og koordinering med arbeidsgruppelederne, prosjektlederne, SAB styre i DLN, samt Forskningsrådet. Har et spesielt ansvar for økonomi og internasjonalisering.

  Se profil

 • Rune Kleppe

  Koordinator Kompetanse og infrastruktur (DLN), Seniorrådgiver (UiB)

  E-post: rune.kleppe@uib.no
  Telefon: 55584068

  Se profil

 • Inge Jonassen

  Gruppeleder Kompetanse og infratruktur (DLN), Professor (UiB)

  E-post: Inge.jonassen@uib.no
  Telefon: 905 24 316

  WP leder (WP6)

  Se profil

 • Fatemeh Ghavidel

  Koordinator Kompetanse og infrastruktur (DLN), Postdoktor (UiB)

  E-post: Fatemeh.Ghavidel@uib.no

  Fatemeh jobber som postdoktor (75%) og koordinator (25%) for arbeidsgruppe for kompetanse og infrastruktur med fokus på datalagring FAIRDOM og NELS

 • Kjetill S. Jakobsen

  Gruppeleder Kommunikasjon (DLN), Professor (UiO)

  E-post: k.s.jakobsen@ibv.uio.no
  Telefon: 907 41 779

  Kjetill Jakobsen er arbeidsgruppeleder for kommunikasjon i Senter for Digitalt Liv Norge.

  Se profil

 • Olav Haraldseth

  Gruppeleder Utdanning og rekruttering (DLN), Professor (NTNU)

  E-post: olav.haraldseth@ntnu.no
  Telefon: 984 68 940

  Leder for DLN senterets Arbeidsgruppe 3 «Utdanning og rekruttering» og leder for DLN forskerskolen (integrert del av Arbeidsgruppe 3)

  Se profil

 • Trygve Brautaset

  Senterleder (DLN), Professor (NTNU)

  E-post: trygve.brautaset@ntnu.no
  Telefon: 98283977

  Senterleder for Senter for Digitalt Liv Norge og del av arbeidspakken for ledelse innen senteret.

  Se profil

 • Alexandra Patriksson

  Koordinator Innovasjon og Industrisamarbeid (DLN), Seniorrådgiver (UiO)

  E-post: alexandra.patriksson@medisin.uio.no

 • Arnoldo Frigessi

  Gruppeleder innovasjon og industrisamarbeid (DLN), Professor (UiO)

  E-post: arnoldo.frigessi@med.uio.no
  Telefon: +47-95735574

  Arnoldo er professor i statistikk og gruppeleder for innovasjon og industrisamarbeid (WG2)

  Se profil

 • Raffael Himmelsbach

  Coordinator for responsible research and innovation (DLN), Senior adviser (NTNU)

  E-post: raffael.himmelsbach@ntnu.no
  Telefon: +47 73559024

  Raffael is coordinator for responsible research and innovation in the workgroup for Leadership and Governance. He also supports the career program for postdocs as part of the workgroup on Training and Education.

  Se profil

 • Brage Hansen

  Førstekonsulent

  E-post: brage.hansen@ntnu.no

  Brage er førstekonsulent ved DLN og yter administrativ støtte til senterledelsen.

  Se profil

 • Hilde Zwaig Kolstad

  Kommunikasjonsansvarlig

  E-post: h.z.kolstad@mn.uio.no
  Telefon: +47 48 08 58 43

  Se profil

Rådgivende organer

Prosjektlederforum

For å sikre inkludering i senterets virke er prosjektlederforum bestående av prosjektlederne og senterledelsen etablert. Forumet skal bidra til helhetlig utviklingen av senteret, identifisere utfordringer og mulighet for synergier, og stimulere samarbeid på tvers av prosjektene.

Partnerforum

Partnere er organisasjoner som har en aktiv rolle i senteret som vertskap for prosjekter i Senter for digitalt liv Norge. I partnerforum er alle partnere representert. Forumet vil gi innspill på senterets arbeid og fremdrift.

Vitenskapelig rådgivende komité

Senterets vitenskapelige rådgivende komité (Scientific Advisory Board (SAB)) består av internasjonalt anerkjente eksperter på fagområder med høy relevans for senteret. Medlemmene har erfaring med ledelse av større vitenskapelige sentre og satsinger. SAB vil gi uavhengige anbefalinger og råd i faglige spørsmål og om senterets strategi og virke.
 • Anne-Claude Gavin

  Scientific Advisory Board

  Senior scientist Anne-Claude Gavin is group leader in the Structural and computational biology unit at EMBL. The Gavin group has a systemic approach to the cell, developing methods to assess networks of interactions between the molecular constituents of cells; proteins, nucleic acids, lipids and metabolites. By achieving this insight, causality between molecular events and phenotypic alteration can be revealed. The long term goal is to be able to perturb the system to avoid cell dysfunctionality and pathophysiological phenotypes.

 • Vera van Noort

  Scientific Advisory Board

  Prof Vera van Noort and her research group Computational Systems Biology are focused on how to understand biological systems as a whole. They develop methods that can visualize and integrate data-sets from different omics-techniques, giving information on the molecular identity and state, at large or even global scales in a biological system. Such meaningful representation of biological systems allows for exploration and potential new discoveries.

 • Dominique Chu

  Scientific Advisory Board

  Senior lecturer Dominique Chu at the University of Kent investigates the potential for biology-based and molecular computing by studying information processing in living systems. Most biological systems are prone to stochastic fluctuation limiting their computational capacity and efficient processing. By modeling and describing these systems, principals for biochemical computing can be deduced.

 • Rudi Balling

  Scientific Advisory Board

  Prof Rudi Balling is the Director of the Luxembourg Centre for Systems Biomedicine. The centre aims to bridge systems biology and medical research with a focus on neurodegenerative diseases. Prof Balling has given his attention to Parkinson’s disease (PD), which results from the loss of a subgroup of dopaminergic neurons. However, the underlying causes and the development of the disease are not well understood. By combining molecular and cellular studies, animal models and relevant PD-patient data, prof Balling and his colleagues seek to build a mathematical description and models of PD.

 • Ulrike Felt

  Scientific Advisory Board

  Prof Ulrike Felt, originally educated as a physicist, has dedicated her carrier to Science and Technology Studies, and she has become a main contributor to the development of this field. She is currently the Dean of the Faculty of Social Studies, University of Vienna, and heads the newly established Research platform Responsible Research and Innovation in Academic Practice. Her research interests are centered on relations and engagement in research and knowledge transfer, both within the scientific community, research institutions, and with the wider society.

Bli en del av senteret

Åpen utlysning om medlemskap i senteret med frist 14. juni, 2019.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet