Digitalisering en motor for næringsutvikling

Senter for digitalt liv Norge har i samarbeid med Menon Economics gjort en omfattende analyse av markedet for Digital bioteknologi i Norge. ”Den digitale bioteknologien i Norge – muligheter for verdiskaping, kompetansebehov og utfordringer i næringsutvikling». Aktørene opplever at digital bioteknologi er nødvendig for fremtidig verdiskaping og næringsutvikling, men det trengs mer kompetanse og samarbeid:
 • Digitalisering kan redusere lange utviklingsløp og høye kostnader i bioteknologisektoren
 • Kortere vei til markedet øker tilgang på risikovillig kapital. 
 • Digitaliseringen kan gi raskere datatilfang og analyse, økt kunnskap, effektivisere produksjon og forbedre produktkvalitet 
 • Digitalt orienterte bioteknologibedrifter har færre utfordringer på områdene innovasjon og kommersialisering enn de mer biologisk orienterte bedriftene. 

På bakgrunn av dette, ønsker vi å integrere digital og bioteknologisk kompetanse og bidra til et taktskifte innen forskning og innovasjon.

Vi vil støtte kompetanseutvikling hos aktørene og stimulerer til samarbeid på tvers mellom akademia og næringsliv, ulike bransjer og deler av bioteknologisektoren, i samvirke med næringsklynger og relevante interessenter. 

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet