Møt de nye prosjektene i Senter for Digitalt Liv Norge

Et av de nye prosjektene er ledet av NTNU-forsker Tone Frost Bathen og skal jobbe med prostatakreft. Her ser man et T2-vektet MR-bilde av prostata. Den røde pilen peker mot et område med aggressiv prostatakreft.

I den tredje runden med utlysning av Digitalt Liv forskerprosjekt fra Forskningsrådet ble senteret styrket med 5 nye og spennende prosjekt. Her er en kort beskrivelse av prosjektene:

Towards better computational approaches and responsible innovation strategies in early drug discovery application to antibiotics and COPD

For å opprettholde de høye standarden på helse vårt samfunn er vant til er det et behov for innovativ tilnærming til å forske frem nye medikament. I dette prosjektet skal man forbedre metoder for å kunne beregne seg frem til nye medisinkandidater, med et fokus på ny antibiotika og behandling av KOLS. I tillegg skal man se på hvordan man bedre kan hente inn feedback fra samfunnet inn i forskingen på ny medisin. Alt dette skal gjøre at det ikke bare blir lettere å forske seg frem til ny medisin-kandidater, men sikre at denne kunnskapen også kommer pasienter til gode ved at medisin-kandidatene blir til faktiske medikament.

Bio-engineered palladium nanoparticles

Nanopartikler av edelmetall blir i økende grad brukt i alt fra optikk og biomedisin til kjemisk katalyse i bilindustrien. I forskingsprosjektet benytter man bakterier for produksjon av disse nanopartiklene. Målet er å kunne etablere produksjonsprosesser for nanopartikler av edelmetall med skreddersydde egenskaper for ulike bruksområder.

“Listening to the patients” – Analysis for body sounds for diagnostics and monitoring

Prosjektet vil studere om man kan bruke registrering av lyd og avansert lydbehandling for å påvise matinntak hos pasienter med diabetes mellitus type 1. Hensikten er å studere om man på denne måten kan påvise matinntak tidligere enn man kan ved kontinuerlig glukosemåling. Dersom det er tilfelle vil man benytte dette i arbeidet med å lage en kunstig bukspyttkjertel, dvs en helautomatisk styring av insulintilførselen hos pasienter med diabetes mellitus type 1. Man vil også studere om registrering av lyd også kan brukes til å diagnostisere og følge forskjellige andre sykdomstilstander. Vi vil ha spesielt fokus på tilstander pasienter med diabetes mellitus type 1 rammes av.

Pipeline for individually tailoring new treatments in haematological cancers

Prosjektet vil kombinerer ekspertise og teknologi for high throughput screening, dybdeanalyser. av pasientprøver, fosfoflow cytometry og immunefenotyoing. Bioinformatiske og biostatistiske metoder for å predikere pasientenes respons på behandling med ulike medikamenter vil bli utviklet og brukt til å gi klinisk beslutningsstøtte i individualisert behandling av blodkreft. Validering av funn vil bli gjort mot kliniske data, og i dyremodeller. Prosjektet vil levere data og metoder som fører frem til en algoritme som predikerer synergi i behandlingsresponser. Prosjektet har en integrert RRI strategi som omfatter etikk, formidling, bruker-perspektiver og industrideltagelse.

PROVIZ: Prostate cancer visualization by MRI – Improved diagnostics using artificial intelligence

Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen blant norske menn. Pakkeforløp for prostatakreft ble innført av Helsedirektoratet i 2015. Dette innebærer at alle menn hvor prostatakreft mistenkes (basert på PSA verdi og undersøkelse hos fastlege), får utført en MR-undersøkelse som første ledd i utredning i spesialisthelsetjenesten. Formålet med dette prosjektet er å utvikle dataverktøy basert på kunstig intelligens for tolkning av MR-bildene. Dette skal gi raskere og mer presis diagnostikk som vil føre til bedre oppfølging, behandling og livskvalitet for pasientene.

Innvilgede prosjekter 2018

 

Tittel

Prosjektleder

Towards better computational approaches and responsible innovation strategies in early drug discovery – application to antibiotics and COPD

Nathalie Reuter - UiB

Bio-engineered palladium nanoparticles

Dirk Linke -UiO

“Listening to the patients” – Analysis of body sounds for diagnostics and monitoring

Sven M. Carlsen - NTNU

Pipeline for individually tailoring new treatments in haematological cancers

Kjetil Tàsken -OuS,

Arnoldo Frigessi – UiO,

Jorrit Enserink - OuS

PROVIZ: Prostate cancer visualization by MRI – Improved diagnostics using artificial intelligence

Tone Frost Bathen - NTNU

Forfatter

Marie Hjelmseth Aune

Profil

Tema
RRI Helse Industri Forskning Utlysning

Publisert: 13. Dec 2018 - kl. 08:55
Sist oppdatert: 13. Dec 2018 - kl. 20:36