Innovasjon

Innovasjon og industrisamarbeid - verdiskaping gjennom Digital bioteknologi

Digitalt Liv = Transformativ innovasjon

Digitale verktøy revolusjonerer bioteknologisk forskning.  Ved hjelp av digitale og beregningsorienterte metoder for analyse, integrering og modellering av høydimensjonale data, kan vi angripe problemstillinger og generere ny kunnskap på en måte som tidligere ikke var mulig. Dette gir unike innovasjonsmuligheter, reduserer kostnad og risiko, som igjen øker lønnsomheten og investeringsvilje. Kopling mellom muliggjørende bioteknologier og nye kraftfulle digitale verktøy er transformativ og gir uante muligheter. 


Innovasjonsmidler

Alle forskningsprosjekter som er del av Senter for Digitalt Liv Norge, inkludert partnerprosjekter kan søke om midler til innovasjonsaktiviteter.

Midlene skal brukes til aktiviteter med det formål å gjøre fremskritt i prosjektets innovasjonsprosesser.

I 2019 gir vi opptil 50 000 NOK i støtte til opptil 8 prosjekter. 

 For mer informasjon og midlene og søknadsprosessen se: Retningslinjer for innovasjonsstøtte


Digitalisering en motor for næringsutvikling 

Senter for digitalt liv Norge har i samarbeid med Menon Economics gjort en omfattende analyse av markedet for Digital bioteknologi i Norge. ”Den digitale bioteknologien i Norge – muligheter for verdiskaping, kompetansebehov og utfordringer i næringsutvikling». Aktørene opplever at digital bioteknologi er nødvendig for fremtidig verdiskaping og næringsutvikling, men det trengs mer kompetanse og samarbeid:

 • Digitalisering kan redusere lange utviklingsløp og høye kostnader i bioteknologisektoren
 • Kortere vei til markedet øker tilgang på risikovillig kapital. 
 • Digitaliseringen kan gi raskere datatilfang og analyse, økt kunnskap, effektivisere produksjon og forbedre produktkvalitet 
 • Digitalt orienterte bioteknologibedrifter har færre utfordringer på områdene innovasjon og kommersialisering enn de mer biologisk orienterte bedriftene. 

På bakgrunn av dette, ønsker vi å integrere digital og bioteknologisk kompetanse og bidra til et taktskifte innen forskning og innovasjon.

Vi vil støtte kompetanseutvikling hos aktørene og stimulerer til samarbeid på tvers mellom akademia og næringsliv, ulike bransjer og deler av bioteknologisektoren, i samvirke med næringsklynger og relevante interessenter. 

Fra forskning til verdi - Innovasjon i senteret

Senterets 12 forskningsprosjekter og 9 partnerprosjekterer er valgt ut på bakgrunn av tverrfaglige biologisk problemstilling knyttet til en samfunnsmessig utfordring. Alle prosjektene i senteret utvikler eller bruker beregningsorienterte metoder og tilnærminger. Prosjektene har et tydelig mål om fremtidig verdiskaping og dekker temaene helse, marint, jord- og skogsbruk, samt industriprosess. Nettverksprosjektet støtter forskningsprosjektene i å skape innovasjon og kommersialisering ut fra deres forskning. 

Les mer om de enkelte forskningsprosjektene


Fremtidens bioteknologi - Partnerskap og samarbeid 

Senter for Digitalt Liv Norge skal bidra til innovasjon og verdiskapning i hele den digitale bioteknologisektoren i Norge. Vi tilbyr kompetanse, nettverk, koordineringstjenester og rådgivning til interessenter. Vår aktivitet innrettes på tvers av fagdisipliner, næringer og sektorer, og strekkes seg langs hele verdikjeden fra forskning til marked. For å få til dette ønsker vi et tett samarbeid med næringsliv, virkemiddelapparat og andre interessenter. Gjennom partnerskap i senteret tilbys:

 • Koordineringstjeneste som gir tilgang til digitale kompetansemiljøer og forskningsmiljøer innen bioteknologi
 • Informasjon om senteret og invitasjon til arrangementer
 • Prosjekt- og søknadssamarbeid
 • Støtte til mindre pilot og innovasjonsprosjekter
 • Mulighet til å bidra og påvirke senterets videre arbeid og utvikling 

Bli partner i Senter for digitalt liv Norge

Bli en del av senteret

Åpen utlysning om medlemskap i senteret med frist 14. juni, 2019.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • SINTEF
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet